INSTRUCCIONS D’ÚS

Com ho diria és un recull de mots que formen part de l’argot juvenil català. El cercador és bidireccional, és a dir, tant es pot buscar una variant formal i normativa de paraules pertanyents a l’argot juvenil com es poden cercar les equivalències col·loquials d’un mot formal i normatiu. A l’hora d’utilitzar-lo és important saber quins criteris s’han seguit en la introducció de les paraules:

1. Cada entrada conté una definició sintètica i simple, normalment sinonímica, per cada accepció.  A continuació, s’exemplifica cada possible significat d’ús seguint el mateix ordre en què ha estat definida cada sentit. Algunes entrades també contenen un enllaç a altres paraules del corpus  que hi estan relacionades semànticament o lèxicament.

2. Algunes entrades contenen col·locacions que apareixen després de l’exemplificació del significat general de la paraula. Es tracta de combinacions lèxiques habituals amb el mot definit, que tenen un significat conjunt prou significatiu. Les col·locacions contenen una definició, també sintètica i simple, normalment sinonímica, i finalment, són exemplificades. Si la col·locació té més d’una accepció, estan numerades i exemplificades seguint l’ordre en què s’han definit.

3. Tots els mots tenen una etiqueta que indica quina és la pronúncia aproximada d’aquella paraula. Hi ha tres tipus d’etiquetes: pronúncia catalana, pronúncia castellana i pronúncia anglesa. En el cas de la castellana i l’anglesa cal fer èmfasi en el fet que es tracta d’una aproximació, ja que aquests mots de pronúncia castellana o anglesa mantenen alguns trets de la fonètica catalana, com ara la pronunciació de les vocals neutres i de les vocals obertes i tancades, o l’emmudiment de les consonants ròtiques a final de mots, entre d’altres característiques fonètiques del català.

4. Podreu trobar un llistat de totes les paraules recollides a l’última pestanya del web, on hi diu Corpus.

5. Com ho diria té l’objectiu de descriure l’ús real de la parla col·loquial juvenil. No es tracta d’una eina prescriptiva sinó descriptiva que no busca depurar la llengua sinó descriure la realitat. És per això que no es vol qüestionar la procedència dels mots introduïts o si són paraules genuïnes o no.

6. Com ho diria és un portal que té la intenció de ser actualitzat constantment per tal de poder adaptar-se al dinamisme i al canvi constant de la parla dels joves. També s’espera que els visitants del web facin suggeriments per poder millorar el material que s’ofereix. Podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments a suggeriments@comhodiria.cat.